ECONOMETRICS AND FORECASTING
UŁ, Economics: II stopień

prof. dr hab. Aleksander Welfe

2020/2021

 

I. Basic literature

1. M. Clements, P. Red, A companion to economic forecasting, Blackwell Publishing, 2004

2. D. Hendry, J. Castle, M. Clements, Forecasting: An essential introduction, Yale University Press, 2019

3. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, 2018

 

II. Supplementary literature

1. M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa, 2019

2. G.S. Maddala, Introduction to Econometrics, Wiley, New York, 2009

 

III. Program

1. The notion of the model. Linear and nonlinear models. Parameters interpretation.

2. Stochastic processes. Estimation. Ordinary least squares.

3. Outliers. Structural changes. An application of the dummy variables.

4. Trend models.

5. An introduction to forecasting.

6. The sources and measures of forecast errors. Forecast error variance decomposition.

7. Additive and multiplicative decomposition.

8. Linear and non-linear trends. Moving average method.

9. Exponential smoothing: simple/Holt/Winters method.

10. Box-Jenkins models for time-series.

11. Combining forecasts.

 

The exam will be conducted remotely on February 10, 2021 at 10 am by the Moodle platform and MS Teams software.


You must have an access to the system which allows for full video transmission.  One has to be alone in the room, equipped  with pen, paper, and calculator. It is prohibited to use books, notes, etc. and other electonic devices.


To pass a student must have a minimum of 50% of the total amount of points. Resit will take place on March 2, 2021 at 10 am.


Taking the exam you agree for its recording.


Please, consult the online exam manual:

https://helpdesk.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/online-exam-participation-manual-for-students.pdf


 

EKONOMETRIA
UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: I stopień
prof. dr hab. Aleksander Welfe
2020/2021

I. Literatura obowiązkowa
 1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003
 2. W.Grabowski, A.Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010
 3. A. S. Goldberger, Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972 (rozdz. 2, 3)
 4. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

II. Literatura uzupełniająca
 1. G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995  
 2. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006
 3. A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

III. Program

 1. Statyczny model regresji liniowej. Model liniowy i log-liniowy. 
 2. Metoda najmniejszych kwadratów - przypadek jednej zmiennej objaśniającej.
 3. Metoda najmniejszych kwadratów - przypadek wielu zmiennych objaśniających.
 4. Metoda najmniejszych kwadratów z warunkami pobocznymi. 
 5. Modele dynamiczne. Model ADL(1,1,1) i modele w nim zagnieżdżone.
 6. Model korekty błędem (ECM).  
 7. Strategia modelowania od ogółu do szczegółu.
 8. Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych - autokorelacja: przyczyny, testowanie, estymacja parametrów modelu.
 9. Restrykcje wspólnego czynnika.
 10. Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych - heteroskedastyczność: przyczyny, testowanie, estymacja parametrów modelu.
 11. Współliniowość zmiennych objaśniających.
 12. Niejednorodność próby i obserwacje nietypowe. Uzmiennianie parametrów. Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi. 
 13. Modele wielorównaniowe: notacja, rodzaje.
 14. Postać strukturalna i zredukowana modelu. Identyfikacja.
 15. Postać końcowa modelu. Mnożniki.
 16. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.

Egzamin będzie miał formę stacjonarną. W pierwszym terminie złożą się na niego dwie prace pisemne, które odbędą się:
 • 3 grudnia (czwartek), w godzinach 13.15-14.45, w sali 
 • 4 lutego (czwartek), w godzinach 13.15-14.45, w sali


Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz został zrealizowany na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.

Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku. 

Egzamin pisemny poprawkowy będzie miał formę stacjonarną i odbędzie się w dniu 1 marca 2021 roku, w godzinach .

Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.


Jeśli przeprowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, wówczas odbędą się one z wykorzystaniem MS Teams i/lub Moodle w tych samych terminach.

Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.

Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.

Proszę zapoznać się z instrukcją uczestnictwa w egzaminie zdalnym:
https://helpdesk.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-uczestnictwa-w-egzaminie-dla-studenta.pdf
EKONOMETRIA SZEREGÓW CZASOWYCH
SGH, Metody Ilościowe: II stopień
prof. dr hab. Aleksander Welfe
2020/2021


Program obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metod ekonometrycznych analizy szeregów czasowych generowanych przez stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne. 

I. Literatura obowiązkowa
 1. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018
 2. A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013
 3. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010
 4. A.Welfe, J. Brzeszczyński, M. Majsterek, Angielsko-Polski Polsko-Angielski słownik terminów ilościowych, PWE, Warszawa 2002

II. Literatura uzupełniająca

 1. W. Charemza, D. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997
 2. J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994
 3. K. Juselius, The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press, Oxford 2006
 4. P.Karp, A.Welfe, P.Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarcze polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
 5. H. Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin 2006
 6. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006
 7. M.Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 
 8. E.M.Syczewska, Analiza relacji długookresowych - estymacja i weryfikacja, SGH, Warszawa 1999
 9. Emilia Tomczyk, Oczekiwania w ekonomii. Idea, pomiar analiza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

III. Program
 1. Modele z rozkładami opóźnień. Skończony i nieskończony rozkład opóźnień.
 2. Współliniowość.
 3. Uzmiennianie parametrów.
 4. Niesferyczność składnika losowego: autokorelacja. Restrykcje wspólnego czynnika (COMFAC).
 5. Modele dynamiczne. Model ADL. Model korekty błędem.
 6. Niestacjonarność procesów stochastycznych. Trendo- i przyrostostacjonarność.
 7. Zintegrowanie zmiennych. Testy pierwiastków jednostkowych.
 8. Kointegracja. Regresje pozorne.
 9. Twierdzenie Grangera. 
 10. Modelowanie w przypadku szeregów niestacjonarnych - przypadek jednowymiarowy. Metoda Engle'a-Grangera.
 11. Modele VAR.
 12. Kointegracja - przypadek wielowymiarowy. Testowanie wymiaru przestrzeni kointegrującej.
 13. Modele CVAR (VEC).
 14. Testowanie słabej egzogeniczności.
 15. Testowanie właściwości składników losowych (normalność, autokorelacja, efekt ARCH). Testy systemowe.  
 16. Strukturalizacja i marginalizacja modelu CVAR. Strategie modelowania.
 17. Zmienne deterministyczne w modelu CVAR.
 18. Odsezonowywanie szeregów czasowych. Metoda TRAMO-SEATS.
 19. Klasyczne modele o równaniach łącznie współzaleznych.
 20. Modele statyczne i dynamiczne. Postać strukturalna, zredukowana i końcowa modelu.
 21. Mnozniki.
 22. Identyfikacja.
 23. Estymacja parametrów pojedynczych równań i estymacja łączna.
 24. Symulacja.
 25. Algorytmy Gaussa-Seidela i Newtona-Raphsona.
 26. Rozwiązywanie duzych układów równań. Niezbiezość w procesie symulacyjnym. Porządkowanie układów równań.
 27. Symulacyjne wyznaczanie mnozników.
 28. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych i korekty struktury modeli. Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe.
 29. Ekonometryczne modele systemów gospodarczych. Modele zorientowane popytowo i podazowo.
 30. Podstawowe sprzęzenia występujące w makromodelach gospodarek narodowych.

Egzamin będzie mieć formę ustną.
W pierwszym terminie odbędzie się 27 stycznia 2021 roku, w godzinach 8:00-11:30.
W drugim terminie odbędzie się 17 lutego 2021 roku, w godzinach 8:00-11:30.
Obydwa egzaminy będą mieć formę zdalną.


Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.

Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.

Kolejni studenci zostaną zaproszeni za pośrednictwem MS Teams przez przeprowadzającego egzamin ustny. Każdy egzaminowany losuje pytanie, które staje się punktem wyjścia rozmowy egzaminacyjnej. Egzaminują kolejno dwie osoby. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej ocenę dostateczną u obydwu egzaminatorów. Na zakończenie, drugi z egzaminatorów informuje o ostatecznej ocenie końcowej.


Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.


PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE I SYMULACJE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

prof. dr hab. Aleksander Welfe

2020/2021

 

I. Literatura obowiązkowa

1. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

2. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

3. A. Welfe, P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE,

    Warszawa 2013

4. A.Welfe, P.Karp, R.Kelm, Makroekometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo UŁ,

    Łódź 2002

 

II. Literatura uzupełniająca

1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

2. S.Makridakis, S.C.Wheelwright, R.J.Hyndman, Forecasting. Methods and Applications, Wiley, New

    York 2008

3. L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982

4. M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa 2011

 

III. Program

1. Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych jednej i wielu zmiennych.

2. Dekompozycja błędu prognozy.

3. Źródła błędów prognoz.

4. Prognozy na podstawie modeli trendu.

5. Mechaniczne metody prognozowania.

6. Prognozowanie na podstawie modeli VAR.

7. Miary dokładności prognoz.

8. Modele wielorównaniowe: rodzaje, postacie modelu.

9. Metody symulacji: Gaussa-Seidela i Newtona-Raphsona.

10. Uporządkowanie modelu. Zbieżność procesu symulacyjnego.

11. Symulacja statyczna i dynamiczna. Symulacja ex post i ex ante.

12. Analizy symulacyjne: mnożnikowe i reakcji modelu na bodźce.

13. Symulacja jako narzędzie prognozowania na podstawie modeli wielorównaniowych.

14. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych. Korekty struktury modelu.

15. Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe. Prognozy amalgamatowe.

16. Symulacje stochastyczne.

17. Współczesne wykorzystanie modeli do prognozowania.

 

 

Egzaminy będa miały formę zdalną i odbędą się one z wykorzystaniem MS Teams i/lub Moodle w następujących terminach:

 

9 lutego, w godzinach 10.00-11.30 - I termin

 

1 marca, w godzinach 10.00-11.30 - egzamin poprawkowy

 

Aby otrzymać ocenę pozytywną w pierwszym terminie należy uzyskać co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku.

 

Aby otrzymać ocenę pozytywną w terminie poprawkowym należy uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

 

Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.

 

Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.

Proszę zapoznać się z instrukcją uczestnictwa w egzaminie zdalnym:

https://helpdesk.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-uczestnictwa-w-egzaminie-dla-studenta.pdf


 


SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku