SELECTED LIST OF PUBLICATIONS
Articles


2020

 • The Tobit Cointegrated Vector Autoregressive Model: An Application to the Currency Market,  with:  W.Grabowski, Economic Modelling, Vol. 89, pp. 88-100
 • Real Exchange Rates, Oil Price Spillover Effects, and Tripolarity,  with:  P.Kębłowski, K.Leszkiewicz-Kędzior, Eastern European Economics, Vol. 58, pp. 415-435
 • Who is responsible for asymmetric fuel price adjustments? An application of the threshold cointegrated VAR model, with: E.Gosińska,  K.Leszkiewicz-Kędzior, Baltic Journal of Economics, Vol. 20, pp.59-73

2017

 • Convergence-driven inflation and the channels of its absorption,  with:  K.Konopczak, Journal of Policy Modelling, Vol. 39, 2017, pp. 1019-1034
2016
 • An Exchange Rate Model with Market Pressures and a Contagion Effect,  with:  W.Grabowski, Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 52, 2016, pp. 2706-2720

2014
 • Asymetric Price Adjustments in the Fuel Market, with: K. Leszkiewicz-Kędzior, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Vol. 6, No. 2, 2014, pp.105-127

2012
 • Price-wage nexus and the role of a tax system, with: M. Majsterek, Economic Change and Restructuring, Vol. 45, No. 1-2, 2012, pp.121-133
 • A Risk-Driven Approach to Exchange-Rate Modelling,  with: P. Kębłowski, Economic Modelling, Vol. 29, No. 4, 2012, pp. 1473-1482

 

2010
 • Global Stability of Dynamic Models, with: W. Grabowski, Economic Modelling, Vol. 28, 2010, pp.782-784
 • Estimation of the Equilibrium Exchange Rate: The CHEER Approach, with: P.Kębłowski, Journal of International Money and Finance, Vol. 29, 2010, pp. 1385-1397
 
2007
 • Are There Benefits form Trading Strategy Based on the Returns Spillovers to the Emerging Stock Markets?  Evidence from Poland,  with:  J.Brzeszczyński, Emerging Markets Finance & Trade, No.4, 2007, pp. 74-92

2005
 • Economic Growth: Hopes and Fears of the New Member States, w: C.B. Argentine (red.), L’allargamento da 15 a 25 paesi rafforzera l’unione europea, Giuffre, Milano 2005 

 

2004
 • Modelling Polish Economy: An Application of SVEqCM, with: P.Karp, P.Kębłowski, in: A.Welfe (ed.), New Directions in Macromodelling, Elsevier, Amsterdam 2004
 • The ADF-KPSS Test of the Joint Confirmation Hypothesis of Unit Autoregressive Root, with: P.Kębłowski, Economics Letters, Vol. 85, No. 2, 2004, pp. 257-263

2002
 • Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition – The Cointegration Analysis, with: M.Majsterek, in: W. W. Charemza, K. Strzała (eds.), East European Transition and EU Enlargement, Physica-Verlag, Heidleberg 2002
 • Agregatowy model inflacji (An Agregate Model of Inflation), with: R. Kelm, M. Majsterek, Przegląd Statystyczny, Vol. 49, No. 3, 2002, pp. 15-31
 • Long-Run Relationships in the Transition Economy of Poland: An Applicatoin of SVEqCM, in: I. Klein, S.Mittnik (eds.), Contribution to Modern Economies. From data Analysis to Economic Policy, Kluwer, Dordrecht 2002
 • Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition: The Cointegration Analysis, with: M. Majsterek, Economics of Planning, Vol. 35, 2002, pp. 205-219

 

2000
 • Modelling Economies in Transition: An Introduction, with: S. G. Hall, G. Mizon, Economic Modelling, Vol. 17, 2000, pp. 339-357
 • Modelling Inflation in Poland, Economic Modelling, Vol. 17, 2000, pp. 375-385

1999
 • Long Term Scenarios for the Polish Economy (up to the year 2010), with: W.Welfe, W.Florczak, R.Kelm, in: R. Courbis, W. Welfe (eds.), Central and Eastern Europe on its Way to European Union, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999
 • Alternative Scenarios for the Polish Economy in the First Decade of the 21st Century After Joining the European Union, with: W.Welfe, W.Florczak, in: R. Courbis, W. Welfe (eds.), Central and Eastern Europe on its Way to European Union, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999
 • A Short-Run Price-Wage Nexus: An Application of Endogenous Switching, with: J.Osiewalski, Przegląd Statystyczny, No. 4, 1999, pp. 435-440
 • Długookresowe związki płacowo-cenowe w gospodarce polskiej (Long-Run Price-Wage Relationships in the Polish Economy), with: M. Majsterek, Ekonomista, No. 6, 1999, pp. 709-721

1998
 • The Price Wage Mechanism: An Endogenous Switching Model, with: J. Osiewalski, European Economic Review, Vol. 42, No. 2, 1998, pp. 365-374

1997
 • Zastosowanie modelu racjonalnych oczekiwań do opisu kształtowania się płac przeciętnych w Polsce 02.1991-04.1995 (The Application of Rational Expectations to Modelling Average Wages in Poland 1991.1-1995.4), with: R. Kelm, Przegląd Statstyczny, Vol. 44, No. 2, 1997, pp. 241-257
 • The Price-Wage Mechanism in Poland: An Endogenous Switching Model, with: J. Osiewalski, Economics of Planning, Vol. 30, 1997, pp. 205-220
 • Determinanty wzrostu płac (Deteminants of Wages Increase), Ekonomista, No. 4, 1997, pp. 459-469

1996
 • The Price-Wage Inflationary Spiral in Poland, Economics of Planning, Vol. 29, No. 1, 1996, pp. 33-50

1995
 • Szacunek makrokategorii dla okresów kwartalnych (Estimation of Quarterly Figures for Macrocategories), with: R. Kelm, Wiadomości Statystyczne, No. 4, 1995, pp. 12-16

1994
 • Model pętli inflacyjnej w gospdarce polskiej - analiza kointegracyjna (The Model of the Inflationary Loop in the Polish Economy- Cointegration Analysis), with: M. Majsterek, W. Florczak, Przegląd Statystyczny, Vol. 41, No. 3, 1994, pp. 245-264
 • The Statistical Properties of Free Market Zloty/Dollar Exchange Rate: The Polish Experience, with: S. Narel, Przegląd Statystyczny, Vol. 41, No. 4, 1994, pp. 401-412

1993
 • Wykorzystanie metody Newtona do symulacji modeli ekonometrycznych (The Use of the Newton Method for Simulation of Econometric Models), with: W. Zatoń, Przegląd Statystyczny, Vol. 40, No. 2, 1993, pp. 149-159

1991
 • Modelling Wages in Centrally Planned Economies: The Case of Poland, Economics of Planning, Vol. 24, 1991, pp. 47-58
 • Modelowanie nierównowagi (Modeling of Disequilibrium), Przegląd Statystyczny, Vol. 38, No. 2, 1991, pp. 117-134

1990
 • Ekonometryczny model płac przeciętnych w sferze produkcji materialnej w polskiej gospodarce (Econometric Model of Wages in Material Production Sector in the Polish Economy), Przegląd Statystyczny, Vol. 37, No. 1-2, 1990, pp. 48-61
 • Simulation of Econometric Models with the Gauss-Seidel Method with: W. Zatoń, Ekonomicko-Matematicky Obzor, No. 1, 1990, pp. 9-26
 • The State Budget and Inflation Processes: Estimates for Poland, Journal of Public Economics, Vol. 43, 1990, pp. 161-180

1989
 • Savings and Consumption in the Centrally Planned Economy: A Disequilibrium Approach, in: C. M. Davis, W. Charemza (eds.), Models of Disequilibrium and Shortage in Centrally Planned Economies, Chapman and Hall, London 1989

1988
 • Popyt i oszczędności pieniężne gospodarstw domowych w warunkach nierównowagi rynkowej (Demand and Savings of Households in a State of Disequilibrium), Ekonomista, No. 5, 1988, pp. 869-887

1987
 • Estymacja zgodnego układu równań popytu w warunkach występowania popytu niezaspokojonego (Estimation of a Consistent System of Demand Equations Under Disequilibrium), Przegląd Statystyczny, Vol. 34, No. 2, 1987, pp. 133-143

1986
 • Zgodny układ równań popytu w warunkach nierównowagi (A Consistent System of Demand Equations in a State of Disequilibrium), Przegląd Statystyczny, Vol. 33, No. 3, 1986, pp. 287-307

1984
 • Analiza popytu w warunkach nierównowagi (Demand Analysis in Conditions of Disequilibrium), Ekonomista, No. 5, 1984, pp. 1045-1064 


 

Books

 

2018
 • Ekonometria (Econometrics), PWE, Warszawa 2018


2013
 • Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu (Cointegration Analysis in Macromodelling), with: P.Karp, P.Kębłowski, M.Majsterek, PWE, Warszawa 2013 

 
2010
 • Ekonometria. Zbiór zadań (Econometrics. Exercises), with: W.Grabowski, PWE, Warszawa 1997, 2003
 

2006
 • Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza ekonometryczna (Macroeconomic Mechanizms in the Polish Economy. Econometric Analysis), with: P.Karp, P.Kębłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
 

2002
 • Słownik terminów metod ilościowych (Dictionary of Quantitative Methods Terms), with: J. Brzeszczyński, M. Majsterek, PWE, Warszawa 2002
 • Makroekonometryczny, kwartalny model gospodarki polskiej (Macroeconometric Quarterly Model of the Polish Economy), with: P. Karp, R. Kelm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
 

2000
 • Modele i polityka makroekonomiczna (Models and Macroeconomic Policy), editor, PWE, Warszawa 2000
 

1999
 • Principles of Macroeconometric Modeling, with: L.R.Klein, W. Welfe, North Holland, Amsterdam 1999 

 


1997

 • Ekonometria. Zbiór zadań (Econometrics. Exercises), with: W.Florczak, R.Kelm, G.Juszczak-Szumacher, M.Majsterek, PWE, Warszawa 1997, 2003

 


1996

 • Ekonometria stosowana (Applied Econometrics), with: W. Welfe, PWE, Warszawa 1996
 

1995
 • Ekonometria. Metody i ich zastosowanie (Econometrics. Methods and Their Application), PWE, Warszawa 1995, 1998, 2003, 2009
 

1993
 • Inflacja i rynek (Inflation and the Market), PWE, Warszawa 1993
 

1990
 • Rynek w warunkach inflacji. Studium ekonometryczne (The Market in a State of Inflation. The Econometric Study), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990 

 
1988
 • Popyt i rynek w warunkach nierównowagi (Demand and Market in a State of Disequilibrium), with: B. Suchecki, PWE, Warszawa 1988