Cytowania moich prac wg Google Scholar:2017

The Purchasing Power Parity and Imperfect Knowledge: The Case of the Polish Zloty, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 9, 1-27


Foreign Direct and Portfolio Investment in the Contemporary Globalized World: Should They Be Still Treated Separatetly? Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 9, 115-135 (co-authors: M. Humanicki, K. Olszewski)2016

Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014, Banki Kredyt, nr 47, 585-6202013

Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment in the Contemporary Globalized World: Should They Be Still Treated Separately?, (współautorzy: M. Humanicki, K. Olszewski), NBP  Working Papers, no. 167, Warsaw

KURS ZŁOTY/EURO: TEORIA i EMPIRIA, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,4718,kurs_złoty_euro_teoria_i_empiria


 2011

Ryzyko walutowe i wahania kursu PLN/EUR w latach 1999-2009, Banki Kredyt, nr 42, 31-66

 

2010

Model behawioralnego kursu równowagi złotego do euro w okresie styczeń 1996 - czerwiec 2009 r., Bank i Kredyt, nr 41, 21-42

The Exchange Rate and Two Price Inflations in Poland in the Period 1999-2009. Do Globalization and Balassa-Samuelson Effect Matter?, Central European Journal of Economic Modelling end Econometrics, vol. 4(2010), 315-349 

 

2009

Ekonometryczny szacunek NAIRU/NAWRU dla Polski na podstawie krzywej Phillipsa 1996:1-2006:2, w: W.Kwiatkowska (red.) Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

 

2008

Prognozowanie składników PKB w przekroju miesięcznym, w: M.Plich (red.) Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

 

2007

Relationship between Wages and Prices in the Polish Economy: An I(2) Approach (współautor: M. Majsterek), w: W. Welfe, A. Welfe (red.) Macromodels 2006. Proceedings of the Thirtieth Third International Conference, University of Łódź, Łódź

Prognozowanie składników PKB na podstawie indykatorów miesięcznych: analiza kointegracyjna, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 76, 151-172

 

2006

The I(2) Analysis of Money Demand and Inflation in Poland in the Transition Period 1995-2005 (współautor: M. Majsterek), w: W. Welfe, A. Welfe (red.) Macromodels 2005. Proceedings of the Thirtieh Second International Conference, University of Łódź, Łódź

 

2005

Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: Perspektywa średniookresowa 1995-2003, Ekonomista, nr 4/2005, 449-481

Medium Term Determinants of the Polish Zloty – Euro Exchange Rate Misalignment 1995-2004, w: W. Welfe (red.) Macromodels 2004. Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

An I(2) Analysis of Inflationary Processes in Poland (współautor: M. Majsterek), w: W. Welfe (red.) Macromodels 2004. Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Polityka monetarna i fiskalna a odchylenia realnego kursu złoty/euro od kursu równowagi 1995:01-2004:06 (współautor: J. Bęza-Bojanowska), Bank i Kredyt, nr 36(10), 4-19

 

2004

Ekonometryczny model sprzężenia ceny – kurs walutowy w warunkach egzogenicznej podaży pieniądza, w: A. Welfe (red.) Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo SGH, Warszawa

Empiryczny model polityki kursowej w Polsce w latach 1995-2002, w: W. Milo, P. Wdowiński (red.) Rynki finansowe. Prognozy a decyzje, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 177, WUŁ, Łódź

Bank danych modelu WK dla lat 1990-2003 (współautor: J. Maciejewska), Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 148, Łódź

 

2003

Ekonometria. Zbiór zadań (współautorzy: W. Florczak, M. Majsterek, A. Welfe), PWE, Warszawa

Kurs walutowy a inflacja w Polsce: Analiza ekonometryczna, w: E. Kwiatkowski, T. Tokarski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Short-Term Dependencies between Volatility of Currency, Money and Capital Markets. The Case of Poland (współautor: J. Brzeszczyński), in: W. Welfe, A. Welfe (eds.), Proceedings of the Twenty Ninth International Conference Macromodels 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

 

2002

Równowaga długookresowa i dostosowania krótkookresowe na rynku walutowym 1992-1998, Bank i Kredyt, nr 33(2), 4-19

EKONOMETRYCZNE MODELE RYNKÓW FINANSOWYCH (współautor: J. Brzeszczyński), WIG-Press, Warszawa

Agregatowy model inflacji (współautorzy: A.Welfe, M.Majsterek), Przegląd Statystyczny, t. 49, 15-31

MAKROEKONOMETRYCZNY KWARTALNY MODEL GOSPODARKI POLSKI (współautorzy: A. Welfe, P. Karp), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

 

2001

Wykorzystanie modeli rozkładów opóźnień w analizie związków długo- i krótkookresowych, w: A.Welfe (red.) Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo SGH, Warszawa

Ekonometryczny model kursu złotego w latach 1992-1998, Ekonomista, nr 2/2001, 201-226

Restrykcje w modelach z rozkładami opóźnień, Przegląd Statystyczny, t. 48, 131-149

Kwartalne banki danych makroekonomicznych, Wiadomości Statystyczne, nr 11/2001, 12-25

Modele ekonometryczne z wielomianowymi rozkładami opóźnień, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 64, 187-216

 

2000

Banki danych modeli serii WK 1990-1998 (współautor: L.Sabanty), Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 126, Łódź

Modele rozkładów opóźnień. Modele kursów walutowych (współautor: A. Welfe), w: A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa

Teoretyczne przesłanki dynamizacji modeli ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny, t. 47, 93-112

Ekonometryczne modele rozkładów opóźnień, rozprawa doktorska, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytety Łódzkiego, Łódź

Rola aktywnej polityki kursowej w okresie transformacji: Analizy scenariuszowe, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 62, 205-230

 

1999

Long-Term Scenarios for the Polish Economy (up to the year 2010), (współautorzy: W. Welfe, A. Welfe, W. Florczak), w: Central and Eastern Europe on its Way to European Union: Simulation Studies Based on Macromodels, Chapter 7, Peter Lang, Frankfurt am Main

Kwartalny szacunek produktu krajowego brutto i popytu finalnego dla lat 1990-1997, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 125, Łódź

 

1998

Oszacowania produkcji sprzedanej przemysłu w cenach bieżących i stałych według EKD dla lat 1985-1995 (współautor: A. Welfe), Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 123, Łódź

 

1997

Zastosowanie modelu racjonalnych oczekiwań do opisu kształtowania się płac przeciętnych w Polsce: 02.1991-04.1995 (współautor: A.Welfe), Przegląd Statystyczny, vol.44, s.241-257

Quarterly Simulation System for the Polish Economy and its Properties (współautorzy: A. Welfe, W. Welfe), w: W. Welfe (red.), Economies in Transition and the World Economy: Models, Forecasts and Scenarios; part II (s.153-249), Peter Lang, Frankfurt am Main

Ekonometria: Zbiór zadań (współautorzy: W. Florczak, G. Juszczak-Szumacher, M. Majsterek, A. Welfe (red.)), PWE, Warszawa

Properties of the Quarterly WK Simulation Model of the Polish Economy (wspołautorzy: W.Welfe, A.Welfe), in: J.B.Gajda, A.Welfe (red.), Proceedings of the Conferences Macromodels ’97 and Transition to Market System – Modelling and Forecasting of Economic and Social Consequences, Absolwent, Łódź

 

1996

Prognozowanie produktu krajowego brutto w przekroju kwartalnym (współautor: A. Welfe), Gospodarka Narodowa, nr 1-2/1996, 29-32

Porównanie szacunków makrokategorii dla okresów kwartalnych dla Polski (współautor: A.Welfe), Wiadomości Statystyczne, nr 4/1996, 49-56

Szacunek produktu krajowego brutto podzielonego Polski dla okresów kwartalnych (współautor: A.Welfe), Wiadomości Statystyczne, nr 8/1996, 31-43

Szacunek produktu krajowego brutto i jego składników dla Polski dla okresów kwartalnych 1989-1995 (współautor: A.Welfe), Studia i Prace ZBSE GUS i PAN, nr 237, Warszawa

Banki danych wysokiej częstotliwości modeli serii WK (współautorzy: J. Brzeszczyński, A. Welfe), Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 119, Łódź

Równania majątku trwałego i inwestycji (współautor: W.Welfe), w: Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji, W. Welfe (red. ), Absolwent, Łódź

Handel zagraniczny (współautor: W.Welfe), w: Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji, W. Welfe (red. ), Absolwent, Łódź

 

1995

Szacunek makrokategorii dla okresów kwartalnych (współautor: A.Welfe), Wiadomości Statystyczne, nr 4/1995, 12-16

Szacunek produktu krajowego brutto Polski dla okresów kwartalnych (współautor: A.Welfe), Wiadomości Statystyczne, nr 10/1995, 1-5

Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności (współautorzy: W.Welfe (red.), G.Juszczak-Szumacher, N.Łapińska-Sobczak), UN-O, Warszawa

 

1994

Banki danych wysokiej częstotliwości, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 114, Łódź

Economic Mechnisms of the Polish Economy in Transition: Multiplier Analysis Based on WK-95 (współautorzy: G. Juszczak-Szumacher, N. Łapińska-Sobczak, W. Welfe), w: W. Welfe, R. Kelm (red. ), Macromodels'94, Absolwent, Łódź

Macromodels, Proceedings of Macromodels '94 (współredaktor: W.Welfe), Absolwent, Łódź

Oblicza przyszłości. Scenariusze rozwoju gospodarczego Polski do roku 2000 (współautorzy: W.Florczak, M.Kaźmierska-Zatoń, W.Welfe), Gospodarka Narodowa, nr 3/1994, 37-43

 

1993

Employment and Unemployment in a New Quarterly Model of the Polish Economy (współautorzy: W.Welfe, M.Majsterek), w: W. Welfe, Ch. Le Bas (eds. ), Emploi, Travail, Chomage, Absolwent, Łódź

Structure of the WK-93 Quarterly Model of the Polish Economy (współautorzy: G.Juszczak, N.Łapińska-Sobczak, W.Welfe), w: W.Welfe, W.Zatoń (eds.), Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Proceedings of Macromodels '93, Absolwent, Łódź

The Economic Mechanisms of Transition Period. Multipier and Scenario Analyses Based on the WK-93 Quarterly Model of the Polish Economy (współautorzy: G.Juszczak, N.Łapińska-Sobczak, W.Welfe, W.Zatoń), in: W.Welfe, W.Zatoń (eds.), Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Proceedings of Macromodels '93, Absolwent, Łódź