Monografie

2008

Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

Podręczniki i skrypty

2003

Ekonometria. Zbiór zadań. Wydanie II zmienione, (współautorzy: W.Florczak, R.Kelm, A.Welfe), PWE, Warszawa 2003

2002

Słownik terminów metod ilościowych. Angielsko-polski. Polsko-angielski, (współautorzy: A. Welfe, J. Brzeszczyński), PWE, Warszawa 2002

1997

Ekonometria. Zbiór zadań, (współautorzy: W. Florczak, G. Juszczak-Szumacher, R. Kelm, A. Welfe), PWE, Warszawa 1997

Artykuły


po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego


2020

Zasoby i strumienie w kontekście analizy kointegracyjnej, Studia Prawno - Ekonomiczne, t. CXIV, 2020, s. 273-293

2015

Łódzka szkoła ekonometryczna. Instytut Ekonometrii (współautorzy: M. Malaczewski, W. Milo, A. Staszewska-Bystrova, I. Świeczewska), w: J. Grotowska-Leder, E. Kwiatkowski (red.), Szkoły naukowe i kierunki badań na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tradycja i współczesność, s.35-58, Wydawnictwo UŁ, Łódź

2014

Modelowanie systemów skointegrowanych, Bank i Kredyt, t.45, nr 5/2014, s.435-466

2013

Jednowymiarowa analiza kointegracyjna (współautor A. Welfe), w: A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, s.9-33, PWE Warszawa

Wielowymiarowa analiza kointegracyjna (współautor A. Welfe), w: A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, s.35-73, PWE Warszawa

Modelowanie cen: analiza I(2) (współautor A. Welfe), w: A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu , s.75-106, PWE Warszawa

2012

Cointegration Analysis in the Case of I(2) - General Overview, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, t.4, nr 4, s.215-252

Price-wage nexus and the role of a tax system (współautor A. Welfe), Economic Change and Restructuring, t.45, s.121-133

2010

Michał Rubaszek, Dobromił Serwa "Analiza kursu walutowego" (recenzja), Bank i Kredyt, t.41, nr 2, 2010, s.11-115

Długookresowe związki płacowo - cenowe i rola systemu podatkowego (współautor A.Welfe), Ekonomista, nr 5, 2010, s.677-700

 

Wiedza a priori w przypadku skointegrowania zmiennych, w: T. Walczak (red.), Ekonometria i statystyka w procesie modelowania, Biblioteka "Wiadomości Statystycznych" t.64, Warszawa


po uzyskaniu stopnia doktora

2008
Price-wage System with Taxation: I(1) and I(2) Analysis (współautorzy: P. Kębłowski, A. Welfe), w: W. Welfe, A. Welfe, Proceedings of the 34-th Conference "Macromodels'07", s. 213-231, Chair of Econometric Models and Forecasts, Łódź 2008
2007

Relationship Between Wages and Prices in the Polish Economy. An I(2) Approach (współautor: R. Kelm), w: W. Welfe, A. Welfe, Proceedings of the 33-th Conference "Macromodels'06", s. 45-64, Chair of Econometric Models and Forecasts, Łódź 2007


2006

Ekonomiczne i metodologiczne skutki wyboru pomiędzy modelami I(2), I(1) oraz I(0), Studia Prawno - Ekonomiczne, t. LXXIV, 2006, s. 145-169
The I(2) Analysis of Money Demand and Inflation in Poland in the Transition Period 1995-2005 (współautor: R.Kelm), w: W. Welfe, A. Welfe, Proceedings of the 32-th Conference "Macromodels'05", s. 49-72, Chair of Econometric Models and Forecasts, Łódź 2006


2005

An I(2) Analysis of Inflationary Processes in Poland (współautor: R. Kelm), w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Economica, nr 190, Łódź 2005, s.55-73
Restrykcje w analizie kointegacyjnej, Przegląd Statystyczny, nr 1, 2005, s.55-74


2003

Zmienne zintegrowane w stopniu drugim w modelowaniu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, nr 2, 2003, s.97-116
Modelowanie w przypadku szeregów I(2), w: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, s.55-72, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003

2002

Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition: The Cointegration Analysis (współautor: A. Welfe), Economics of Planning, vol. 35, 2002, s.205-219
Nowe kierunki w modelowaniu związków długookresowych, Studia Prawno - Ekonomiczne, t. LXVI, 2002, s. 159-176
Agregatowy model inflacji (współautorzy: A. Welfe, R. Kelm), Przegląd Statystyczny, nr 3, 2002, s.15-31
Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition – The Cointegration Analysis (współautor: A. Welfe), w: W. Charemza, K. Strzała (red.), East European Transition and EU Enlargement. A.Quantitative Approach, s.291-303, Physica – Verlag 2002
Długookresowe związki między płacami, cenami i kursem walutowym w gospodarce polskiej okresu transformacji (współautor: A. Welfe), Bank i Kredyt, nr 1, 2002, s.4-12

2001

Długookresowy model sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej okresu transformacji (współautor: A.Welfe), Ekonomista, nr 5, 2001, s.619-633

2000

Strukturalny model VEC sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej okresu transformacji (współautor: A. Welfe), Folia Oeconomica Cracoviensa, vol.XLI-XLII, Kraków 2000, s.51-63
Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition – The Cointegration Analysis (współautor: A. Welfe), w: W. Welfe, P. Wdowiński, Proceedings of the 26-th Conference "Macromodels'99", s. 215-228, Absolwent, Łódź 2000
Analiza kointegracyjna. Sprzężenie inflacyjne (współautor: A. Welfe), w: A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, PWE, Warszawa 2000, s.79-107
Modele korekty błędem. Modele płac (współautor: A. Welfe), w: A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, PWE, Warszawa 2000, s.53-78

1999

Długookresowe związki płacowo-cenowe w gospodarce polskiej (współautor: A. Welfe), Ekonomista, nr 6, 1999, s.709-721
Modeling Inflation in Poland (współautor: A. Welfe), w: W. Welfe (red.), Proceedings of the 25-th Conference "Macromodels'98", s. 87-96, Absolwent, Łódź 1999

1998

Modele korekty błędem i ich zastosowanie w modelowaniu płac przeciętnych, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki, nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998
Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, Przegląd Statystyczny, nr 1, 1998, s.113-130

przed uzyskaniem stopnia doktora

1994


Model pętli inflacyjnej w gospodarce polskiej - analiza kointegracyjna (współautorzy: A.Welfe, W.Florczak), Przegląd Statystyczny, nr 3, 1994, s.245-264
Employment and Unemployment in a New Quarterly Model of the Polish Economy (współautorzy: W. Welfe, R. Kelm), w: W. Welfe, Ch. Le Bas (red.), Emploi, Travail, Chomage. Analyse economique, donnees statistiques et modelisation, Absolwent. Serie Economique, s.13-42, Łódź 1994

1993


Bazy danych modeli W. Finanse, (współautor: S. Narel), Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 108, Łódź 1993
Bazy danych modeli W. Rynek dóbr konsumpcyjnych (współautor: S. Narel), Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 105, Łódź 1993

Nieopublikowane referaty i opracowania

2018

Stocks and Flows in the Cointegration Context, Lodz Economics Working Papers, 3/2018

2011

Inflation and the Influence of Taxes (współautor A.Welfe), Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Kreta 26-27 maja 2011
2008
Price-wage System with Taxation: I(1) and I(2) Analysis (współautorzy: P. Kębłowski, A. Welfe), ESEM Mediolan 23-29 sierpnia 2008
2002
Inflation in the Transition Economy of Poland: an Application of SVEqCM (współautorzy: A. Welfe, R. Kelm), ESEM Wenecja 24-28 sierpnia 2002
2000

Structuralisation of Long-run Inflationary Relationship (współautor A. Welfe), 27-th Conference "Macromodels'2000", Zakopane

1998

Policy Analysis of the Submodel on Inflation and Unemployment of the Polish Economy (współautorzy: W.Welfe, R.Kelm), mimeo 1998

1997


Testy integracji i ich zastosowanie w analizie własności statystycznych podstawowych kategorii modelu WK, Materiały Instytutu Ekonometrii I Statystyki UŁ nr 22/97


1996

Dynamizacja równań płac przeciętnych (opracowanie w ramach projektu badawczego KBN nr 1 H02B 004 08), Materiały Insytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 46/96
Analiza kointegracyjna zjawisk inflacyjnych w gospodarce polskiej, rozprawa doktorska napisana w Zakładzie Prognoz i Analiz Symulacyjnych, Promotor: prof. A.Welfe, Łódź 1996


1995

Kointegracja w przypadku wielowymiarowym, Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 57/95, opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04
Modele korekty błędem i kointegracja, Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 56/95, opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04
Klasyczne i nieklasyczne testy badające niestacjonarność zmiennych, Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 52/95, opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04
Niestacjonarność zmiennych w modelach ekonometrycznych i jej skutki, Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 51/95, opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04


1994

Model sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej – analiza kointegracyjna, Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 58/94, opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04
Testy integracji, Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 30/94, opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04
Niestacjonarność zmiennych w modelach ekonometrycznych, Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 29/94, opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04
Aktualizacja bazy danych WA (dobra konsumpcyjne, finanse, handel zagraniczny) za lata 1991-92, Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 16/94
An Application of Error Correction Estimation Method in the Quarterly Model of the Polish Economy WK-94, (współautorzy: G.Juszczak-Szumacher, W.Welfe), paper presented at the 4th ACE Seminar "Modelling Economies in Transition", March 21-26 1994, Konstancin, Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 5/94
Error Correction in a New Quarterly Model of the Polish Economy WK-94 (współautorzy: G.Juszczak-Szumacher, W.Welfe), Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki nr UŁ 4/94


1993

Korekta błędu w równaniach kwartalnego modelu WK, Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki nr 65/93
Model pętli inflacyjnej w gospodarce polskiej w latach 1961-1990 w świetle analizy integracyjnej (współautorzy: A.Welfe, W.Florczak), referat prezentowany na seminarium naukowym "Dynamiczne modelowanie ekonometryczne", Ciechocinek wrzesień 1993
The Quarterly Model of the Polish Economy WK-93 (współautorzy: G.Juszczak, R.Kelm, N.Łapińska-Sobczak, W.Welfe), paper presented at the 3rd ACE Seminar "Modelling Economies in Transition", Tatranska Lomnica, May 1993, Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ (Discussion Papers), nr 26/93


1992

Metoda kointegracji i jej zastosowanie w badaniach procesów inflacyjnych (współautorzy: A.Welfe, W.Florczak), Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 72/92
Aktualizacja i rozbudowa bazy danych W-WA (rynek, finanse, handel zagraniczny) (współautorzy: S.Narel, A.Welfe), Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 44/92
Aktualizacja bazy danych dotyczącej wielkości rynkowych, finansowych i handlu zagranicznego modeli serii WA (współautorzy: S.Narel, A.Welfe), opracowanie w ramach projektu badawczego KBN nr 1 068 91 01, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, materiał powielony
Cointegration Approach to the Analysis of Inflation in Poland (współautorzy: A.Welfe, W.Florczak), 19-th Conference "Macromodels'1992", Łódź 1992

Redakcja

1995

Proceedings of the 22-th Conference "Macromodels'95" (współredaktor W. Welfe), Absolwent, Łódź 1995

Wspomnienia

Profesor Władysław Welfe (1927-2013), Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. LXVII (2013), s.191-194

Komunikaty

Życiorysy członków ŁTN przyjętych w roku 2013. Michał Majsterek, Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. LXVII (2013), s.143-14

Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej - grudzień 2013 r., Wiadomości Statystyczne, Nr 3/2014, s.76-85

Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej - grudzień 2012 r., Wiadomości Statystyczne, Nr 2/2013, s.102-108

Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej - marzec 2012 r., Wiadomości Statystyczne, Nr 5/2012, s.79-88

Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej - listopad 2011 r., Wiadomości Statystyczne, Nr 2/2012, s.88-94

Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej, Wiadomości Statystyczne, Nr 12/2010, s.81-86

XXIX Międzynarodowa Konferencja MACROMODELS’ 2002, Przegląd Statystyczny, Nr 3/2003, s.177-182

Inne

1997

Studia na kierunku "Informatyka i Ekonometria" a kariera zawodowa (na podstawie badania ankietowego) (współautor: M.Przybyliński), Studia na kierunku "Informatyka i Ekonometria" a kariera zawodowa (na podstawie badania ankietowego), w: E. Żółtowska (red.), Konferencja Dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ 9-10 czerwca 1997 roku, Łódź 1997, s.215-224