SEMINARIUM LICENCJACKIE
UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień

dr Wojciech Grabowski

 

Oczekujemy, że słuchacze w ramach przygotowywanych prac licencjackich wykorzystają w badaniach empirycznych nowoczesne narzędzia ekonometryczne poznane podczas zajęć na I stopniu studiów, w tym zwłaszcza:

- metody modelowania szeregów skointegrowanych (np. dwustopniową procedurę Engle'a-Grangera),
- modele z rozkładami opóźnień,
- liniowe i nieliniowe modele szeregów czasowych,

- modele zmiennych jakościowych,

- modele regresji panelowej.

 

Analizy mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i prognozowania i symulacji. Narzędziami analizy mogą być pakiety R, Gretl, Eviews, STATA