Karolina Konopczak, Aleksander Welfe
Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji
Ekonomista, nr 4, 2015, s. 463-489
Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
Constructing narrowest pathwise bootstrap prediction bands using threshold accepting
International Journal of Forecasting, Vol. 29, 2013, pp. 221-233
Michał Majsterek, Aleksander Welfe
Price-wage nexus and the role of a tax system
Economic Change and Restructuring, Vol. 45, No. 1-2 , 2012, pp.121-133
Piotr Kębłowski, Aleksander Welfe
A risk-driven approach to exchange-rate modelling
Economic Modelling, Vol. 29, 2012, pp. 1473-1482
Anna Staszewska-Bystrova
Bootstrap prediction bands for forecast paths from vector autoregressive models
Journal of Forecasting, Vol. 30, No. 8, pp. 679-752
Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe
Global stability of dynamic models
Economic Modelling, Vol. 28, 2010, pp.782-784
Władysław Welfe
Long-term macroeconomic models. The case of Poland
Economic Modelling, Vol. 28, 2011, pp. 741-753
Piotr Kębłowski, Aleksander Welfe
Estimation of the equilibrium exchange rate: The CHEER approach
Journal of International Money and Finance, Vol. 29, 2010, pp. 1385-1397
Władysław Welfe
Knowledge Capital and Total Factor Productivity
Argumenta Oeconomica, No. 1-2, vol. 12, 2007, pp. 211-235
Janusz Brzeszczynski, Aleksander Welfe
Are There Benefits from Trading Strategy Based on the Returns Spillovers to the Emerging Stock Markets?
Emerging Markets Finance & Trade, nr 4, 2007, s. 74-92
John Aldrich, Anna Staszewska
The experiment in macroeconometrics
Journal of Economic Methodology, tom 14, 2007, s. 143-166
Anna Staszewska
Representing uncertainty about response paths: The use of heuristic optimization methods
Computational Statistics and Data Analysis, tom 52, nr 1, 2007, s. 121-132
Grayham E. Mizon, Anna Staszewska
Conditional response analysis
The Refinement of Econometric Estimation and Test Procedures, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, s. 347-367
Aleksander Welfe, Piotr Karp, Piotr Kębłowski
Analiza kointegracyjna w modelowaniu gospodarki polskiej
Ekonomista, nr 5, 2005, s. 645-658
Wojciech Grabowski
Skointegrowanie ograniczonych zmiennych losowych
Przegląd Statystyczny, tom 52, nr 4, 2005, s.96-106
Robert Kelm
Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: Perspektywa średniookresowa 1995-2003
Ekonomista, nr 4, 2005, s. 449-481
Piotr Kębłowski, Aleksander Welfe
The ADF-KPSS Test of the Joint Confirmation Hypothesis of Unit Autoregressive Root
Economics Letters, nr 85, 2004, s.257-263
Piotr Kębłowski
Test hipotezy wspólnego potwierdzenia stopnia integracji ADF-KPSS
Przegląd Statystyczny, tom 50, nr 3, 2003, s.87-104
Aleksander Welfe, Michał Majsterek
Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition: The Cointegration Analysis
Economics of Planning, Vol. 35, 2002, s.205-219
Michał Majsterek
Nowe kierunki w modelowaniu związków długookresowych
Studia Prawno-Ekonomiczne, tom LXVI, 2002, s.159-178
J. Brzeszczyński, P. Trębski
Rola obrotów giełdowych w kształtowaniu się kursów akcji spółek oraz indeksów notowanych na GPW w Warszawie
Studia Prawno-Ekonomiczne, tom LXVI, 2002, s.217-238
W. Welfe, W. Florczak, L. Sabanty
Makroekonometryczny model W8-2000 gospodarki narodowej Polski
Studia rawno-Ekonomiczne, tom LXVI, 2002, s.131-158
Aleksander Welfe, Robert Kelm, Michał Majsterek
Agregatowy model inflacji
Przegląd Statystyczny, tom 49, nr 3, 2002, s.15-31
Władysław Welfe, Waldemar Florczak, Leszek Sabanty
Kapitał ludzki i jego endogenizacja
Przegląd Statystyczny, tom 49, nr 2, 2002, s.7-36
Aleksander Welfe, Piotr Karp
Budowa i analiza właściwości modeli o równaniach łącznie współzależnych na przykładzie modelu WK 2000
Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 135, 2002
Janusz Brzeszczyński
Zależność kursy-obroty na GPW w Warszawie. Zastosowanie modeli ARCH
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, SGH, 2002, s. 9-26
Robert Kelm
Równowaga długookresowa i dostosowania krótkookresowe na rynku walutowym 1992-1998
Bank i Kredyt, nr 2, 2002, s. 4-19
Aleksander Welfe, Michał Majsterek
Długookresowe związki między płacami, cenami i kursem walutowym w gospodarce polskiej okresu transformacji
Bank i Kredyt, nr 1, 2002, s. 4-12
Piotr Karp
Badanie właściwoci modeli ekonometrycznych na podstawie makromodelu WK2000
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, SGH, 2001, s. 65-86
Robert Kelm
Kwartalne banki danych makroekonomicznych
Wiadomości Statystyczne, nr 11, 2001, s. 13-25
Aleksander Welfe, Michał Majsterek
Długookresowy model sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej okresu transformacji
Ekonomista, nr 5, 2001, s. 619-633
Władysław Welfe
Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski
Ekonomista, nr 2, 2001, s.177-200
Robert Kelm
Restrykcje w modelach z rozkładami opóźnień
Przegląd Statystyczny, tom 48, nr 1-2, 2001, s. 131-149
Robert Kelm
Ekonometryczny model kursu złotego w latach 1992-1998
Ekonomista, nr 2, 2001, s. 201-226
Robert Kelm
Wykorzystanie modeli rozkładów opóźnień w analizie związków długo- i krótkookresowych
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, SGH, 2001, s. 43-66
Stephen Hall, Grayham E. Mizon, Aleksander Welfe
Modelling Economies in Transition: An Introduction
Economic Modelling, Vol. 17, 2000, pp. 339-357
Aleksander Welfe
Modeling Inflation in Poland
Economic Modelling, Vol. 17, 2000, pp. 375-385
Aleksander Welfe, Piotr Karp
Prognoza zużycia papieru i wyrobów papierniczych w Polsce do roku 2010
w: W. Z. Tarnawski red., Popyt i podaż papieru na świecie i w Polce - Perspektywa 2010, SPP, Łódź 2000
Władysław Welfe
Empiryczne modele wzrostu gospodarczego
Ekonomista, nr 4, 2000, s. 483-497
Janusz Brzeszczyński
Modele klasy ARCH dla kursów akcji
Wiadomości Statystyczne, nr 3, 2000, s. 1-10
Robert Kelm
Teoretyczne przesłanki dynamizacji modeli ekonometrycznych
Przegląd Statystyczny, tom 47, nr 1-2, 2000, s. 93-112
Aleksander Welfe, Michał Majsterek
Długookresowe związki płacowo-cenowe w gospodarce polskiej
Ekonomista, nr 6, 1999
Aleksander Welfe, Władysław Welfe
Mechanizmy ekonomiczne okresu transformacji (analiza na podstawie ekonometrycznego modelu gospodarki narodowej Polski WK98)
Ekonomista, nr 3, 1999, s. 223-247
Jacek Osiewalski, Aleksander Welfe
A Short-Run Price-Wage Nexus: An Application of Endogenous Switching
Przegląd Statystyczny, nr 4, 1999, s. 435-440
Robert Kelm
Kwartalny szacunek produktu krajowego brutto i popytu finalnego dla lat 1990-1997
Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 125, 1999
Władysław Welfe, Aleksander Welfe, Waldemar Florczak
Alternatywy wzrostu gospodarki polskiej
Gospodarka Narodowa, nr 1, 1998, s. 1-15
Jacek Osiewalski, Aleksander Welfe
The Price-Wage Mechanism: An Endogenous Switching Model
European Economic Review, Vol. 42, 1998, pp. 365-374
Władysław Welfe, Aleksander Welfe, Waldemar Florczak
Scenariusze rozwoju gospodarki Polski do 2010 roku
Gospodarka Narodowa, nr 1, 1998, s. 1-15
Michał Majsterek
Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej
Przegląd Statystyczny, nr 1, 1998, s. 113-130
Jacek Osiewalski, Aleksander Welfe
The Price-Wage Mechanism in Poland: An Endogenous Switching Model
Economics of Planning, Vol. 30, 1997, pp. 205-220
Aleksander Welfe, Robert Kelm
Zastosowanie modelu racjonalnych oczekiwań do opisu kszałtowania się płac przeciętnych w Polsce 02.1991-04.1995
Przegląd Statystyczny, tom 44, nr 2, 1997, s. 241-257
Władysław Welfe, Aleksander Welfe, Waldemar Florczak
Długookresowe prognozy rozwoju gospodarki polskiej do 2010 roku
Gospodarka Narodowa, nr 11, 1997, s. 1-11
Aleksander Welfe
Determinanty wzrostu płac
Ekonomista, nr 4, 1997, s. 459-469
Aleksander Welfe
The Price-Wage Inflationary Spiral in Poland
Economics of Planning, Vol. 29, 1996, pp. 33-50
Aleksander Welfe, Robert Kelm
Porównanie szacunków makrokategorii dla okresów kwartalnych dla Polski
Wiadomości Statystyczne, nr 4, 1996, s. 49-56
Aleksander Welfe, Robert Kelm
Szacunek produktu krajowego brutto podzielonego Polski dla okresów kwartalnych
Wiadomości Statystyczne, nr 8, 1996, s. 31-42
Aleksander Welfe, Robert Kelm
Szacunek produktu krajowego brutto Polski dla okresów kwartalnych
Wiadomości Statystyczne, nr 10, 1995, s. 1-5
Aleksander Welfe, Robert Kelm
Szacunek makrokategorii dla okresów kwartalnych
Wiadomości Statystyczne, nr 4, 1995, s. 12-16
Aleksander Welfe, Sławomir Narel
The Statistical Properties of Free Market Zloty/Dollar Exchange Rate: the Polish Experience
Przegląd Statystyczny, Vol. 41, No. 4, 1994, pp. 401-412