ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH
(UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień )

dr Wojciech Grabowski

2013/2014

 

Wymagania wstępne:

Opanowany materiał z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej, statystyki matematycznej oraz podstaw ekonometrii, w szczególności dotyczący natępujących zagadnień: rozkłady zmiennych losowych, model regresji liniowej, metoda największej wiarygodności, niesferyczność składnika losowego, testowanie hipotez statystycznych.I. Literatura obowiązkowa
1. M. Gruszczyński, Mikroekonometria, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.


II. Literatura uzupełniająca

1. M. Gruszczyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001,