MODELOWANIE NIESTACJONARNYCH DANYCH PANELOWYCH
(UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień )

dr Piotr Kębłowski

2016/2017

 

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej, statystyki matematycznej. Zalecana znajomość podstawowych problemów modelowania niestacjonarnych szeregów czasowych.

 

I. Literatura obowiązkowa

1. B. H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, Wiley, 2005

2. C. Hsiao, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, Cambridge, 2002

3. P. Kębłowski, Modelowanie zintegrowanych szeregów przekrojowo-czasowych, w: Gospodarka oparta na wiedzy, W. Welfe (red.), PWE, Warszawa, 2007

4. P. Kębłowski, Modelling Integrated Panel Data: An Overview, w: Knowledge-based Economies, W. Welfe (red.), Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009

 

II. Literatura uzupełniająca

1. B. H. Baltagi, Nonstationary Panels, Cointegration In Panels and Dynamic Panels: a Survey, Advances In Econometrics, 2000, vol. 15, s. 7 – 51

2. P. C. B. Phillips, H. R. Moon, Linear Regression Limit Theory for Nonstationary Panel Data, Econometrica, 1999, vol. 67, s. 1057 – 1111

 

III. Program

1. Procesy indeksowane podwójnie – podstawowe pojęcia

2. Testy stopnia integracji szeregów przekrojowo-czasowych

3. Testy stacjonarności szeregów przekrojowo-czasowych

4. Zastosowanie testów stopnia integracji i stacjonarności w weryfikacji hipotezy parytetu siły nabywczej

5. Modele szeregów przekrojowo-czasowych zintegrowanych w stopniu pierwszym z jedną zmienną objaśnianą w przekroju

6. Modele szeregów przekrojowo-czasowych zintegrowanych w stopniu pierwszym z wieloma zmiennymi objaśnianymi w przekroju – panelowe wektorowe modele korekty błędem

7. Zastosowanie panelowych modeli korekty błędem w modelowaniu wybranych zjawisk ekonomicznych

 

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony na podstawie udostępnionych prezentacji (50%), praca przy komputerze z pakietem Eviews (50%)

 

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie pozytywna ocena z pracy pisemnej (wspomaganej obliczeniami w pakiecie Eviews) podczas ostatnich zajęć. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.

MODELOWANIE ZMIAN STRUKTURALNYCH
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Robert Kelm, mgr Emilia Gosińska
2014/2015I. Literatura

1.  J. Bruzda, Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w ekonomii. Analiza kointegracji nieliniowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007

2. P.H. Franses, D. van Dijk, Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, Cambridge 2000

3. R. Kelm, Kurs walutowy złoty/euro. Teoria i empiria, WUŁ, Łódź 2013

4. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009


II. Program

1. Zmiany strukturalne – zarys problemu. Identyfikacja dyskretnych zmian strukturalnych w modelach liniowych. Testowanie hipotez.

2. Wykorzystanie zmiennych zero-jedynkowych w modelowaniu zmian strukturalnych: zmiana wyrazu wolnego, zmiana parametru kierunkowego (rola zmiennych interakcyjnych), zmiana wyrazu wolnego i parametru kierunkowego. Estymacja parametrów modeli przełącznikowych.

3. Endogenizacja dyskretnych zmian strukturalnych: progowe modele autoregresyjne TAR. Estymacja, interpretacja parametrów i testowanie. Przegląd alternatywnych specyfikacji modeli TAR. Kointegracja progowa.

4.  Wprowadzenie do nieliniowych modeli ekonometrycznych: specyfikacja, estymacja parametrów, konsekwencje wykorzystania różnych postaci analitycznych modelu. Testowanie postaci analitycznej modelu.

5. Modelowanie gładkich zmian strukturalnych. Autoregresyjne modele wygładzonego przejścia STAR – założenia i struktura. Logistyczna fukcja przejścia pierwszego i drugiego stopnia (modele LSTAR), wykładnicza funkcja gładkiego przejścia (model ESTAR). Przegląd uogólnień modeli LSTAR i ESTAR.

6. Wykorzystanie modeli nieliniowych w analizie zintegrowania zmiennych. Wprowadzenie do nieliniowych modeli korekty błędem i kointegracji wygładzonego przejścia.Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik pracy pisemnej. Na pracy pisemnej obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 

Egzamin pisemny w terminie „zerowym” odbędzie się 27. listopada 2014 r. w godzinach 11:30-13:00 w sali E105.

 

Zaliczeniowa praca pisemna, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy, odbędzie się 23. stycznia 2015 r. w godzinach 8:00-9:45 (numer sali zostanie podany w specjalnym mailu).  Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza. Na pracy pisemnej zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.

 

Egzaminacyjna praca poprawkowa odbędzie się 9. lutego 2015 r. w godzinach 19:15-20:00. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.


 

NIESTACJONARNOŚĆ W SZEREGACH CZASOWYCH
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Robert Kelm
2014/2015I. Literatura

1.  W. Charemza, D.F. Deadman, Nowa ekonometria, PWE Warszawa 1997

2.  K. Juselius, The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press, Oxford 2006

3.  G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006

4.  M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

5.  P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe, Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

6.  A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009


II. Program

1.  Modele z autoregresyjnym rozkładem opóźnień (ADL) i modele korekty błędem (ECM) - powtórznie.

2.  Procesy stacjonarne, stacjonarność słaba i mocna. Typy i przyczyny niestacjonarności: trend deterministyczny i stochastyczny. Metody sprowadzania do stacjonarności: różnicowanie, metody eliminacji trendu.

3.  Testy stacjonarności zmiennych.

4.  Implikacje niestacjonarności zmiennych. Regresje pozorne.

5.  Zmienne skointegrowane, testy kointegracji.

6.  Skointegrowanie zmiennych a mechanizm korekty błędem – twierdzenie Grangera. Procedura Engle`a-Grangera.

7.  Systemowe metody analizy kointegracyjnej. Modele VAR i ich izomorficzne reprezentacje. VECM. Procedura Johansena.

8.  Interpretacja ekonomiczna parametrów modeli VAR. Strukturalizacja modeli VAR oraz przestrzeni kointegracyjnej. Analiza egzogeniczności zmiennych w systemach VAR.

9.  Zarys analizy kointegracyjnej dla zmiennych I(2).

10.  Przykłady analizy kointegracyjnej – model kursu PLN/EUR, model sprzężenia płacowo-cenowego.Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik pracy pisemnej. Na pracy pisemnej obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 

Egzamin pisemny w terminie „zerowym” odbędzie się 27. listopada 2014 r. w godzinach 16:45-18:15 w sali E105.

Zaliczeniowa praca pisemna, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy, odbędzie się 26. stycznia 2015 r. w godzinach 8:00-9:45 (numer sali zostanie podany w specjalnym mailu).  Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza. Na pracy pisemnej zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.

 

Egzaminacyjna praca poprawkowa odbędzie się 12. lutego 2015 r. w godzinach 18:30-19:15. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.

 

 

OCENA SKUTECZNOŚCI INTERWENCJI WALUTOWYCH
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Wojciech Grabowski

2014/2015

 

Program

 

1. Interwencja walutowa.

2. Rodzaje interwencji walutowych.

3. Efektywność interwencji walutowej.

4. Badanie efektywności interwencji za pomocą studium zdarzeń.

5. Badanie efektywności interwencji za pomocą modeli GARCH.

6. Badanie efektywności interwencji walutowych w Słowacji, Turcji, Rumunii.

7. Interwencje Europejskiego Banku Centralnego w okresie kryzysu strefy euro.

8. Badanie trwałości interwencji z wykorzystaniem koncepcji kryterium informacyjnego Akaike.

 

 

Literatura

 

Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., Rzentarzewska K. „Efektywność interwencji walutowej w warunkach gospodarek transformowanych”, Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR”, Warszawa 2011.

 

 

Sprawdzian odbędzie się w sali komputerowej 14 listopada 2014 roku.

 

PANEL DATA ANALYSIS
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

Piotr Kębłowski, Ph.D.

2016/2017

 

Prerequisits:

Introductory-level knowledge and skills in statistics and linear algebra. Basic knowledge in modelling stationary and nonstationary time-series data is recommended.

 

I. Literature

1. B. H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, Wiley, 2005

2. C. Hsiao, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, Cambridge, 2002

3. P. Kębłowski, Modelling Integrated Panel Data: An Overview, in: Knowledge-based Economies, W. Welfe (ed.), Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009

 

II. Supplementary literature

1. B. H. Baltagi, Nonstationary Panels, Cointegration In Panels and Dynamic Panels: a Survey, Advances In Econometrics, 2000, vol. 15, pp. 7 – 51

2. P. C. B. Phillips, H. R. Moon, Linear Regression Limit Theory for Nonstationary Panel Data, Econometrica, 1999, vol. 67, pp. 1057 – 1111

 

III. Program

1. Double-indexed processes – basic concepts

2. One-way error component regression model – fixed effects, random effects, Hausman test, maximum likelihood method, predicition

3. Two-way error component model

4. Dynamic panels

5. Unit root tests

6. Stationarity tests

7. Empirical applications of unit root/stationarity tests – purchasing power parity

8. Univariate models

9. Multivariate models

10. Empirical application of the panel vector error correction models to economic modeling

 

Lecture notes (presentations) will be available at the web page. The course will utilize Eviews - an user-friendly econometric software.

 

Final examination will take place during the last class. To pass, a student needs to obtain at least 50% of the best student’s score.