MODELOWANIE GOSPODARKI NARODOWEJ
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień)

dr hab. Robert Kelm 
2016/2017

Wymagania
 wstępne:

Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności zagadnienia: estymacja parametrów jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM, kointegracyjna procedura Engle’a-Grangera), testowanie istotności wpływu zmiennych objaśniających, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego, podstawowe operacje na indeksach łańcuchowych i jednopodstawowych.

 

I. Literatura obowiązkowa 

1.   A. Welfe, P.Karp, R.Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002

2.   W. Welfe, Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE 1992

3.   W. Welfe, Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010

4.   W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, WArszawa 2007

5.   W. Welfe (red.), Makroekonomtrycznymodel gospodarki opartej na wiedzy, Acta UŁ, Folia Oeconomica 229, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009

6.   W.Welfe, A.Welfe, Ekonometria stosowana, II wyd.,PWE, Warszawa 2004


II. Literatura uzupełniająca 

1.   R.G. Bodkin, L.R. Klein, K. Marwah, A History of Macroeconometric Model Building, E.Elgar 1991

2.   R. Courbis, W. Welfe (eds.), Central and Eastern Europe in its Way to European Union. Simulation Studies based on Macromodels, P. Lang, Frankfurt 1999

3.   B. Gajda, Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja – Symulacja – Sterowanie, PWN, Warszawa 1988

4.   L.R. Klein, A.Welfe, W.Welfe, Principles of Macroeconometric Modeling, North-Holland, Amsterdam 1999

5.   A.Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa 2000

6.   W. Welfe (red.), Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, UN-O, Warszawa 1995

7.   W. Welfe (red.), Economies in Transition and the World Economy, Models, Forecasts and Scenarios, P.Lang, Frankfurt/M 1997

8.   W. Welfe, Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, Ekonomista 2001, nr 1, s. 177-200

9.   W Welfe, Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski, Ekonomista 2001, nr 1, s. 177-200

10.   W. Welfe, W. Florczak, L. Sabanty, Kapitał ludzki i jego endogenizacja, Przegląd Statystyczny, 2002, nr 2, s. 7-36


III Program

1. Wprowadzenie do modelowania makroekonomicznego. Zarys historii makromodelowania. Modele Tinbergena. Modele L.R.Kleina a Keynesowska makroekonomia. Makromodele w systemach rachunkowości narodowej. Modele przepływów realnych i finansowych.

2. Modele głównego nurtu dla rozwiniętych gospodarek rynkowych: struktura i własności. Nowe rodzaje makromodeli. Krytyka Lucasa – modele racjonalnych oczekiwań. Dynamizacja makromodeli. Modele nierównowagi. Modele o orientacji popytowej i podażowej.

3. Produkcja; produkicja efektywna i potencjalna. Niepełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego – luka popytowa (podażowa) i jej rola w kształtowaniu cen i handlu zagranicznego. Łączna produktywność czynników produkcji, rola kapitału wiedzy. 

4. Mechanizmy ekonomiczne a własności makromodeli. Mnożnik konsumpcyjny przy (a) niepełnym wykorzystaniu czynników produkcji, (b) pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych – rola dostosowań w handlu zagranicznym i efekty inflacyjne (efekt rozmywania). Efekty towarzyszących zmian stopy bezrobocia.

5. Mnożnik konsumpcyjny i mnożnik fiskalny. Transmisja przyrostu dochodów, w tym przyrostu wydatków budżetu a mnożnik konsumpcyjny. Alternatywne środki finansowania deficytu budżetowego; ich rola w kształtowaniu parametrów rynku pieniężnego, w tym stopy procentowej (efekty rozmywania) i pośrednio stopy inflacji oraz popytu finalnego.

6. Zasada akceleratora w warunkach (a) niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, w tym w produkcji dóbr inwestycyjnych, (b) pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych – wzrost stopy inflacji versus długości oczekiwań na realizację zamówień, bariery na rynkach kapitałowych. Rola inwestycji publicznych.

7. Relacje płac i cen. Pętla inflacyjna. Pozapłacowe, kosztowe źródła inflacji. Relacje płac, cen a stopa bezrobocia. Powiązania płac ze sferą realną poprzez rynki pracy. Koncepcja naturalnej stopy bezrobocia oraz NAIRU. Modelowanie w przypadku napięć na rynku pracy.

8. Handel zagraniczny w makromodelach. Rola eksportu w pobudzaniu popytu finalnego, importu w hamowaniu popytu na wyroby krajowe. Bilans handlowy a kurs walutowy, transmisja nierównowagi wewnętrznej w zewnętrzną (przy odpowiedniej specyfikacji równań eksportu i importu). Bilans płatniczy – rola rezerw dewizowych.

9. Prognozy na podstawie makro-modeli. Założenia dotyczące zmiennych egzogenicznych oraz zmian parametrów równań. Horyzont prognozy. Dokładność prognoz.

10. Metody analizy strukturalnej. Standardowe metody symulacji. Poszukiwanie relacji długookresowych a analiza kointegracji. Analiza mnożnikowa. Symulacje kontrfaktyczne. Scenariusze symulacyjne. Symulacje ex ante – założenia i scenariusze.

 


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje
 (i) program, w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz (ii) zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga potwierdzenia umiejętności rozwiązywania typowych problemów pojawiających się w praktyce modelowania ekonometrycznego.


Egzamin ustny odbędzie się 23 czerwca 2017 r. od godz. 12:30 (I termin) w pokoju C211.

 

Poprawkowy egzamin ustny (II termin) odbędzie się 15 września 2017 r. (od godz. 12:30) w pokoju C211.