ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH - ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE
(UŁ, Inwestycje i Nieruchomości: I stopień)

dr hab. Michał Majsterek, prof. nadzw. UŁ

dr Emilia Gosińska

2020/2021

 

I. Literatura

1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

2.  A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

3. A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996

 

II. Program

1. Miary dynamiki szeregu czasowego. Indeksy jednospodstawowe i łańcuchowe. Indeksy Laspeyresa i Paaschego.

2. Liniowy model tendencji rozwojowej. Szacowanie i interpretacja parametrów.

4. Dekompozycuja szeregu czasowego: trend, cykliczność, wahania krotkookresowe.

5. Prognozowanie szeregow czasowych. Metoda średniej ruchomej.

6. Zmiana strukturalna, obserwacje nietypowe, sezonowość. Zastosowanie zmiennych zero-jedynkowych.

7. Dynamizacja modelu. Modele z rozkładami opóźnień.

8. Modelowanie nakładów inwestycyjnych.

9. Modelowanie płac i cen. Pętla inflacyjna.

10. Modele nieliniowe. Funkcja produkcji Cobba-Douglasa.

 

 

Egzamin pisemny odbędzie się 7 lutego2021 r. w godz. 10.00-12.00.

 

Jeśli przeprowadzenie egzaminu w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, wówczas odbędzie się on z wykorzystaniem MS Teams i/lub Moodle w tym samym terminie.

 

Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.

 

Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.

 

Egzamin poprawkowy odbędzie się 1 marca 2021 r.


Proszę zapoznać się z instrukcją uczestnictwa w egzaminie zdalnym:
https://helpdesk.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-uczestnictwa-w-egzaminie-dla-studenta.pdf